ஒவ்வோர் இனத்தைச் சேர்ந்தவரும், மதத்தைச் சேர்ந்தவரும், மொழியைப் பேசுபவரும் தம்மை ஏனையோர் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்குமான அடையாளங்களைக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

“பல்வேறுபட்ட உங்களது மொழிகளும் நிறங்களும் அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளுள் உள்ளனவாகும்" என்ற கருத்தை அல்குர்ஆன் வலியுறுத்தியிருப்பது நாம் அறிந்ததே.”....>

“நிறைகுடம் தளம்பாது” என்பார்கள். அனைத்தும் நிறைவாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் தளம்பல் ஏற்படாது என்பது இதன் பொருளல்ல. சொத்து, செல்வங்கள், அதிகாரம், அந்தஸ்துகள் ஒரு மனிதனிடம் நிறைவாக இருக்கலாம். அவற்றால் அவனது வாழ்க்கை தளம்பாது என்றில்லை. அவற்றின் மூலம் அவனு டைய வாழ்க்கை சில போது தடம் புரளவும் முடியும். சிலபோது அவற்றை நல்வழியில் பயன்படுத்தி ஒரு மனிதன் தனது வாழ்க்கைப் பாதையை வெற்றிகரமானதாக அமைத்துக் கொள்ளவும் முடியும்.  ...>

Is it preaching only, the Prophet (PBUH) exemplified?During his tenure of prophetic mission the Final Messenger of Allah presented one thing and sought one thing during his time in Makka. What he sought, Makka refused to give, but Madeena did. Only a handful accepted what he presented, in Makka but as a whole, Makka rejected him and his call and Madeena as a society accepted him wholeheartedly.

This is the distinct difference between the two historical cities of Islam. Now let us analyze rather extensively these two polarized attitudes of the people in Makka and Madeena. ...>