ஒரு மனிதன் உலகில் பிறந்ததற்காக வாழ்ந்துவிட்டுப் போகலாம். அப்போது அவன் ஒரு சராசரி வாழ்க்கையையே வாழ்கின்றான். சராசரி வாழ்க்கை என்பதன் பொருள் சந்ததிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வதற்காக வாழ்தல் என்பதாகும். உலகில் ஒரு மனிதன் தனது சந்ததிகளைப் பெருமளவு பெருக்கிக் கொண்டான் என்பது அவன் ஒரு சிரேஷ்டமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் என்று பொருளல்ல. சிலபோது வசதிகளைக் குறைவாகப் பெற்றவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் ஆசைகள் வசதிகளை அதிகமாகப் பெற்றவனுடைய உள்ளத்திலும் இருக்கலாம். அவ்வாறாயின் இருவரும் வாழ்க்கை அந்தஸ்தில் சமமானவர்களே பொருளாதார அந்தஸ்தில் அவர்கள் வேறுபட்ட போதிலும் கூட…  ...>

இந்தத் தலைப்பை அதிகமானவர்கள் நிச்சயம் ஜீரணிக்க மாட்டார்கள். இஸ்லாத்தை இவர்கள் இரண்டாக்கி விட்டார்கள் என்றே இதனைப் பார்த் துப் பலர் கூறப் போகிறார்கள். அவ்வாறில்லை, இஸ்லாம் நிச்சயம் ஒன்றுதான். எனினும், அந்த ஒன்றுக்குள் அனைவருக்குமான வழிகாட்டல்கள் வேறு வேறாக இருக்கின்றன.

இஸ்லாம் உருவாக்க விரும்புகின்ற ஓர் அலகுதான் தனிமனிதன் மற்றுமோர் அலகு சமூகமாகும். தனிமனிதனை உருவாக்கும் விடயத்தில் இஸ்லாம் கடைப்பிடிக்கும் ஒழுங்குகள் வேறு சமூகத்தை உருவாக்கும் விடயத்தில் கடைப்பிடிக்கும் ஒழுங்குகள் வேறு. அந்த வேறுபாட்டையே இந்த ஆக்கத் தின் மூலம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம்.. மாறாக, இஸ்லாத்தை இரண்டாக்கும் முயற்சியல்ல இது.  ...>

Is it preaching only, the Prophet (PBUH) exemplified?During his tenure of prophetic mission the Final Messenger of Allah presented one thing and sought one thing during his time in Makka. What he sought, Makka refused to give, but Madeena did. Only a handful accepted what he presented, in Makka but as a whole, Makka rejected him and his call and Madeena as a society accepted him wholeheartedly.

This is the distinct difference between the two historical cities of Islam. Now let us analyze rather extensively these two polarized attitudes of the people in Makka and Madeena. ...>