(முஸ்லிம்கள் தமது மார்க்க அடையாளங்களையும் தேச அடையாளங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையில் மார்க்க அடையாளங்கள் இரண்டை சென்ற இதழில் பார்த்தோம். அதன் தொடரில்…) நற்குணங்கள் இத்தோடு முடிவடைவதில்லை. வாழ்வின் அனைத்து நிலைமைகளிலும் நற்குணங்கள் ஒரு முஸ்லிமிடம் பிரதிபலிக்க வேண்டும். இன்னும் சொன்னால் அவனது வாழ்வே நற்குணங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ‘(உலகில் இருக்கின்ற) அனைத்து உத்தமமான நற்குணங்களையும் பூர்த்தி செய்வதற்காகவே நான் அனுப்பப்பட்டுள்ளேன்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் மொழிந்த அருள் வாக்கு இஸ்லாம் என்றால் நற்குணங்கள்தான் என்றதோர் அர்த்தத்தை எமக்கு உணர்த்துகின்றது....>

Is it preaching only, the Prophet (PBUH) exemplified?During his tenure of prophetic mission the Final Messenger of Allah presented one thing and sought one thing during his time in Makka. What he sought, Makka refused to give, but Madeena did. Only a handful accepted what he presented, in Makka but as a whole, Makka rejected him and his call and Madeena as a society accepted him wholeheartedly.

This is the distinct difference between the two historical cities of Islam. Now let us analyze rather extensively these two polarized attitudes of the people in Makka and Madeena. ...>

 

நாம் இதுவரை (சென்ற இதழ்களில்) சிறுபான்மை சூழலொன்றில் ஒரு முஸ்லிமின் அடையாளங்கள் பற்றிக் கலந்துரையாடினோம். ஒரு முஸ்லிம் தனது மார்க்க அடையாளங்களோடு வாழ்வதற்கும் அந்த அடையாளங்கள் மூலமாக தனது சிறப்பியல்புகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் இஸ்லாம் மற்றும் முஸ்லிம்கள் பற்றிய தவறான அபிப்பிராயங்களை களைவதற்கும் எந்த வகையில் கருமமாற்ற வேண்டும் எவற்றை முக்கியமானதாகக் கருத வேண்டும் எவற்றை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும்? என்ற விளக்கங்களையும் பார்த்தோம்.

அடுத்து ஒரு பிரஜையின் தேச அடையாளம் பற்றிய விளக்கத்துக்கு வருவோம். முஸ்லிமின் தேச அடையாளம் பற்றிப் பின்னர் பேசுவோம்
.  ...>